Yövartion Talous (Tulen ja Jään Laulu)

From Karriviki

Yövartion linnake muistuttaa monilla tavoin köyhää aatelishuonetta, mutta toisaalta samanaikaisesti se poikkeaa merkittävällä tavalla kaikista aatelishuoneista. Näiden eroavaisuuksien vuoksi linnakkeen talous toimii myös hiukan tavallisesta aateliskartanosta poikkeavalla tavalla.

Linnake

Monet aatelishuoneet sijoittavat merkittävän osa varallisuudestaan linnakkeen ylläpitämiseen, mutta Yövartiossa tämä korostuu sillä linnoituslaitteet ovat omalla tavallaan Yövartion olemassaolon edellytys. Yövartion linnakkeen tornit ja hallit eivät ole vain viimeinen turvapaikka, vaan samalla myös linnakkeen miesten ainoa koti ja tärkein puolustuslinja sekä heidän mailleen, että koko ihmisten maille. Tämän takia linnakkeen ylläpidon tulisi aina olla Yövartio tärkein tehtävä.

Rakennustyöt

Linnake ei voi vaihtaa Puolustusresurssia (Defense) mihinkään muuhun resurssiin. Puolustuslaitteiden, kuten uusien tornien ja hallien, korjaamiseen ja rakentamiseen voi käyttää vapaana olevaa Puolustusresurssia tai Varallisuutta (Wealth).

Rakennustyö aloittaminen vaatii vähintään yhden resurssipisteen ja työtä on pidettävä yllä maksamalla kuukausittain lisää. Rakennustyöhön voi sitoa resursseja vähitellen tai vaikka kaikki tarvittavat resurssit kerrallaan. Käytännössä Puolustusresurssin sijoittaminen rakennustyöhön tarkoittaa sitä työtä mitä linnakkeen omat rakentajat tekevät. Puolustusresurssi sitoutuu uuteen rakennusprojektiin koska rakentajat eivät projektin aikana ehdi keskittyä muiden linnoitteiden ylläpitoon ja projektin valmistuttua osa heidän työstään kuluu jatkuvasti uuden rakennuksen huoltamiseen.

Varallisuuden sitominen rakennustöihin tarkoittaa sitä, että rakennustyön avuksi palkataan ulkopuolista työvoimaa ja rakennusmateriaaleja ostetaan mahdollisesti omien maiden ulkopuolelta.


Vaikutusvalta

Yövartio on sitoutunut pysyttäytymään erossa Seitsemän Kuningaskunnan politiikasta ja valtataisteluista. Yövartio miehet eivät saa perillisiä, eivät solmi naimakauppoja eivätkä lähetä lapsiaan toisten aatelissukujen kartanoihin oppimaan tapoja ja luomaan liittolaissuhteita. Tästä johtuen Yövartio linnakkeen virkaatekevän komentajan tärkein vaikutusvalta on se, mitä hän nauttii alueensa väestön ja muiden Yövartion linnakkeiden parissa.

Avunpyyntö Komentajalle

Vaikutusvaltaa (Influence) voi vaihtaa Lainsuojaan (Law) pyytämällä lähintä toista linnaketta, Länsivartion tapauksessa Varjotorni, auttamaan oman alueen partioinnissa ja oikeudenkäynneissä. Tämä toisen linnakkeen "siiven alla eläminen" ei nosta linnakkeen miesten arvostusta omiensa tai edes paikallisten asukkaiden parissa, koska paikalliset oppivat helposti ohittamaan heidät ja vetomaan suoraan naapurilinnakkeen apuun.


Maat, Laki ja Väestö

Muinaisina aikoina Brandon Stark, joidenkin lähteiden mukaan "Bran Rakentajana" tunnettu, lahjoitti aikanaan noin 140 kilometrin kaistaleen maata Muurilta etelään Yövartion maiksi. Tätä aluetta kutsutaan Lahjaksi. Tarkoituksena oli antaa Yövartiolle riittävä maaomaisuus, jotta se kykenisi itse yllämpitämään oman toimintansa. Tuhansien vuosien kuluessa Yövartion mahti oli kuitenkin rapistunut siinä määrin, että suurin osa Lahjasta oli asumatonta erämaata. Kolmesataa vuotta sitten kuningatar Alysanne Targaryen vierailu Muurilla ja nähdessään Yövartio heikentyneen tilan päätti antaa heille Uuden Lahjan, eli vajaan 140 kilometrin kaistaleen vielä etelämpää. Vuonna 298 Yövartion maat, Lahja, käsittää siis kaikki maat 275 kilometrin päähän Muurista etelään.

Valitettavasti Yövartio mahdin vähentyessä vuosien kuluessa villien jatkuvat hyökkäykset ovat rasittaneet kohtuuttomasti Lahjan maita ja suurin osa asukkaista on muuttanut etelämmäs. Lahjan maat ovat täynnänsä talojen, myllyjen ja linnojen raunioita muinaisilta ajoilta, mutta asukkaat ovat harvassa. Yövartiolle tämä on petollinen noidankehä. Lahjan maiden ja asukkaiden verotulot ovat periaatteessa ainoa varallisuus, jolla he voivat ylläpitää omaa toimintaansa. Asukkaiden hävitessä tilat jäävät autioiksi ja verotulot vähenevät, jolloin Yövartion on entistä vaikeampi puolustaa maitaan. Tämä taas lisää villien mahdollisuuksia ryövätä Lahjan asukkaita ja karkoittaa asukkaat yhä kauemmas etelään.

Väensiirrot

Maaresurssia (Lands) voi vaihtaa Puolustusresurssiin (Defense). Käytännössä tämä tarkoittaa siitä, että joidenkin alueiden partioinnista ja lainpidosta luovutaan ja hyviä veronmaksajia asutetaan linnakkeen välittömään läheisyyteen, jossa näiden työvoima on paremmin käytettävissä. Hylättävien tilojen rakenteista voidaan myös purkaa kiviä, hirsiä ja metalliosia materiaaleiksi uusia rakennusprojekteja varten.

Värväysretket

Väestöä (Population) voi vaihtaa Sotavoimaksi (Power). Maaseudulla asuvaa irtoväestöä joka muutoin olisi renkeinä, palveluskuntana ja irtolaisina suurilla tiloilla voidaan houkutella liittymään Yövartio riveihin. Vaikka Yövartiolla ei olekaan paljon tarjottavaa, niin köyhimmille nuorille irtolaispojille mahdollisuus asua kivisessä linnassa ja saada kaksi lämmintä ateriaa joka päivä saattaa olla hyvinkin houkutteleva tulevaisuus.


Sotavoima

Yövartion miesten lisäksi linnakkeen sotilaallinen voima koostuu monista seikoista: Aseet, varusteet, jopa ylimääräisen ruuan määrä määrittävät hyvin pitkälti sitä, miten suuriin voimanponnistuksiin linnake sodan syttyessä kykenee. Kiinteä "kiviomaisuuden", eli linnakkeiden, lisäksi Yövartio on aina sijoittanut merkittävän osa varallisuudestaan aseisiin. Muinaisina aikoina lordit ja ritarit lähettivät omia perillisiään Muurille täysissä varusteissa ja Lahjan sepät takoivat miekkoja ja rautapaitoja Yövartion tarpeisiin yötä päivää. Nykyisin Muurilla on usein pulaa miehistä, kullasta ja erityisesti ammattitaitoisista eri alojen osaajista, mutta harvoin puutetta aseista.

Partiot Muurille

Sotavoimaa (Power) voi vaihtaa Vaikutusvaltaan (Influence) lähettämällä omia miehiä naapurilinnakkeen avuksi. Länsivartion tapauksessa tämä tarkoittaa erityisesti miehien lähettämistä partioimaan ja korjaamaan Rotkon ja Varjotornin välistä osuutta Muurista. Naapurinvartion auttaminen antaa Mustallinnassa asuvalle ylikomentajalle ja miksei muillekin naapureille sellaisen kuvan, että Länsivartion linnake pystyy pitämään alueensa hallussa ja jopa auttamaan naapureita. Muurin korjaamisella on myös suurta symbolista merkitystä Lahjan asukkaiden parissa, jotka arvostavat kaikkia yrityksiä pitää villit poissa heidän mailtaan.

Vasallien Aseistaminen

Sotavoimaa (Power) voi vaihtaa Lainsuojaan (Law). Partiomiehet lisäävät Muurin sisäpuolella olevien Lahjan alueiden partiointia ja valitsevat kylille uusia sheriffejä, jotka valtuutetaan ja aseistetaan suojelemaan maaseutua ja pitämään järjestystä yllä silloin kun Yövartio ei siihen ehdi. Sherifejä voidaan vapauttaa veroista tai heille voidaan jopa maksaa korvausta työstään.

Uudelleenasutus

Sotavoimaa (Power) voi vaihtaa Väestöön (Population). Käytännössä menestyvistä kylistä ei käydä värväämässä irtoväkeä yövartioon ja kylille voidaan jopa asettaa "Värväyskielto", eli niistä Yövartioon vapaaehtoisina tulevia ei oteta vastaan. Partiomiehet etsivät uusia asuttamiskelpoisia tiloja ja lahjoittavat tilan ja siemenviljaa tai karjaa perheelle, joka suostuu asuttamaan tilan.


Varallisuus

Yövartio saa verotulonsa pääosin ruokana ja erilaisina materiaaleina kuten kivinä, polttopuina ja hirsinä. Varallisuus on sellaista omaisuutta, joka jää näiden ulkopuolelle, kuten karjaa, siemenviljaa, ylellisyystarpeita ja jalometalleja. Irtovarallisuus on kertakäyttöistä ellei sitä sijoiteta johonkin toimintaan.

Mestarin Kammiot

Mestari tarvitsee työhönsä paljon kaikenlaista irto-omaisuutta, joista osa on hankalasti hankittavaa ja suoraan sanottuna kallista. Lintujen häkit, musteet, pergamentit, kirjat, yrtit, kemikaalit ja muut tarvikkeet syövät niin paljon rahaa, että osa Länsivartion omaisuudesta on jatkuvasti sidottuna mestarin työvälineisiin. Mikäli rahaa näihin ei yksinkertaisesti löydy, silloin mestari joutuu olemaan merkittäviä aikoja poissa Varjotornin tiloissa ja hänestä on vähemmän hyötyä Länsivartion maiden hoitamisessa.

Jumallehto

Länsivartion alueella, Varisten hautausmaalla, kasvaa kolme lumopuuta. Valitettavasti aikojen kuluessa näiden jumalten nimet on unohdettu, lehdon hoito on laiminlyöty, uhrit jääneet antamatta ja juhlapäivien pito on jäänyt sikseen. Jumalten nimeäminen, lehdon hoito ja paikallisten asukkaiden kutsuminen lehtoon antamaan uhreja ja juhlimaan vaatii irtoresurssien pysyvää sijoittamista siihen, että Jumallehdosta huolehditaan. Toisaalta toimiva Jumallehto saattaa houkutella uusia asukkaita lähialueille ja vanhojen tapojen, sääntöjen ja rituaalien korostaminen auttaa myös pitämään yllä lakia ja järjestystä alueella, kun sopimuksia voidaan vahvistaa ja valoja vannoa jumalten silmien alla.

Louhokset

Tavanomaisesti Länsivartio saa kiveä veroina muutamilta paikallisilta maatiloilta, mutta otollisia louhoksen paikkoja on siinä määrin että Länsivartio voi halutessaan perustaa avolouhoksen lähialueilleen. Kukkuloilta löytyy myös jossakin määrin rautaa ja kuparia, joita voidaan myös louhia avolouhoksessa. Louhoksen perustaminen ja ylläpito vaatii pysyvien resurssien sitomista toimintaan, mutta sijoitus saattaa olla hyvinkin sen arvoinen.

Vetoomukset Etelään

Yövartiolla on pitkällinen perinne siinä, että rahan loppuessa voi aina kerjätä apua. Käytännössä Linnake voi aina lähettää osan veljistään "kerjuumatkalle" etelään ja esittää siellä asuville lordeille vetoomuksen avuntarpeesta. Lahjan tyhjentyessä hitaasti asukkaista lähimmät lorditkin ovat muuttaneet satojen kilometrien päähän etelään ja heidän käsityksensä Muurista ovat heikentyneet, joten matkalle ei voi lähteä ihan miten vain. Käytännössä vetoomuksen esittäjät on syytä pukea hovikelpoisesti, antaa heille hienosti kirjailtu vetoomuskirje sinetteineen ja mahdollisimman monen ritarin ja kyläpäällikön puoltokirjeineen mukaan ja varustaa heidät ainakin pienellä kukkarollisella hopeaa yllättävien kulujen (lue: lahjusten) maksamiseksi. Onnistuessaan vetoomusretkikunta voi kuitenkin tuoda takaisin pohjoiseen sekä hopeaa, karjaa, että uusia miehiä jotka ovat valmiit liittymään Yövartion riveihin joko vapaaehtoisina tai välttyäkseen tuomiolta rikostensa takia.